Generelle brugervilkår

store.dk.virbac.com

Senest opdateret d. 1. september 2020

Indledning

https://store.dk.virbac.com (“WEBSTED”), ejet og drevet af VIRBAC Danmark A/S, CVR-nummer 16313637 (”VIRBAC”), præsenterer VIRBACs produkter og tilbyder brugeren af WEBSTEDET (“BRUGER”) at købe dem. WEBSTEDET præsenterer også generel information tilhørende VIRBAC, deres produkter og tjenester.

Brugen af dette WEBSTED kræver forudgående godkendelse og overholdelse af webstedets generelle brugervilkår. Ved tilgang og fortsat brug af WEBSTEDET accepterer BRUGEREN disse generelle brugervilkår.

BRUGER accepterer endvidere, at tilgang og brug af WEBSTEDET sker på eget ansvar og risiko, hvorfor VIRBAC ikke kan drages til ansvar hvor hverken brugen eller indholdet af WEBSTEDET.

Sørg for at læse de generelle brugervilkår omhyggeligt, udskrive dem og opbevare en kopi.

 1. Subjekt og løbetid

Formålet med disse brugervilkår er at definere betingelserne for BRUGERENS adgang og brug af WEBSTEDET. 

De til enhver tid gældende brugervilkår styrer hele forholdet mellem VIRBAC og BRUGEREN med hensyn til brugen af WEBSTEDET.

Brugervilkårene skal læses og accepteres uden forbehold, før BRUGEREN kan få adgang til WEBSTEDET, og gælder efter BRUGERS accept for hele varigheden af BRUGERENS brug af WEBSTEDET. 

 1. Adgang og tilgængelighed

Adgang til og brug af WEBSTEDET kræver:

 • En passende internetforbindelse via bredbånd;
 • Brug af en passende adgangsterminal (computer eller andet).

BRUGEREN er ansvarlig for at betale de omkostninger til netværksforbindelse og udstyr, der er forbundet med adgangen til internettet / ethvert netværk og brugen af WEBSTEDET.

BRUGEREN anerkender at have de nødvendige færdigheder og midler til at få adgang til og bruge WEBSTEDET.

BRUGERENS medier, der giver adgang til WEBSTEDET, herunder deres sikkerhed, er udelukkende BRUGERENS ansvar på samme måde som omkostningerne ved deres brug. 

VIRBAC forpligter sig til at gøre sit bedste for at sikre, at WEBSTEDET er tilgængeligt for BRUGEREN 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. VIRBAC frasiger sig imidlertid alt ansvar i tilfælde af at WEBSTEDET af en eller anden grund ikke er tilgængeligt (især i vedligeholdelsesperioder). 

VIRBAC kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for pålideligheden af datatransmission, adgangstider eller begrænsninger i adgangen til Internet-netværket eller de net, der er forbundet til Internettet. 

BRUGEREN erklærer, at han accepterer sådanne risici og begrænsninger på Internettet.

BRUGEREN informeres ligeledes om, at VIRBAC til enhver tid og uden varsel kan beslutte at ændre de funktioner, som WEBSTEDET tilbyder, og at ophøre med at tilbyde WEBSTEDET. 

 1. Konto

Adgang til bestemt indhold eller dele af WEBSTEDET kan kræve, at BRUGEREN opretter en konto, og registrerer sig som bruger.

Ved en sådan oprettelse indtaster BRUGEREN sin e-mail-adresse og et kodeord valgt af ham.

Hver BRUGER er ansvarlig for opbevaring og brug af sit kodeord. I tilfælde af tab eller videregivelse til en uautoriseret tredjepart forpligter BRUGEREN sig til straks at informere VIRBAC. 

I tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte forpligtelser eller andre bestemmelser i brugervilkårene, kan adgangen til WEBSTEDET, øjeblikkeligt, midlertidigt eller definitivt blive suspenderet eller lukket ved deaktivering eller sletning af BRUGERENS konto

BRUGEREN kan når som helst anmode om lukning af sin konto uden at skulle begrunde det 

En bekræftelse af en sådan lukning sendes til BRUGEREN via e-mail.

Efter lukning af BRUGERKONTOEN, vil VIRBAC slette BRUGERENS data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik

 1. Brug af tjenesten 

BRUGEREN har på en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar basis ret til adgang til og brug af WEBSTEDET.

Denne brugsret giver BRUGEREN mulighed for at bruge WEBSTEDET til sine egne behov.

BRUGEREN må ikke bruge WEBSTEDET til noget formål, der er ulovligt eller i øvrigt i strid med disse brugervilkår.

BRUGEREN forpligter sig til ikke på nogen som helst måde at hindre den korrekte funktion af WEBSTEDET, især ikke at blokere eller ændre den normale strøm af data, ikke at snyde sig adgang til, forstyrre eller ændre informationssystemet til webapplikationen eller alle dets data.

BRUGEREN accepterer især ikke at:

 • forstyrre eller afbryde adgangen til eller betjeningen af WEBSTEDET, servere eller netværk, der er forbundet til WEBSTEDET, eller krænke krav, procedurer, regler eller forskrifter for de netværk, der er forbundet til WEBSTEDET;
 • forsøge at skade enhver bruger, vært eller netværk, idet dette anses for at omfatte - uden at være begrænset til - frivilligt eller ved forsømmelse at udsætte WEBSTEDET for en virus, skabe overbelastning eller oversvømmelse af serveren;
 • forsøge at få adgang til data, der ikke er tiltænkt BRUGEREN, eller tilgå en server eller konto, som BRUGEREN ikke er autoriseret til at have adgang til;
 • stjæle en anden persons identitet;
 • forsøge at sondere, undersøge eller teste et systems eller et netværks sårbarhed eller at krænke sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltningerne uden at være behørigt autoriseret til at gøre det;
 • udføre enhver aktivitet eller opfordre en tredjepart til at udføre enhver ulovlig aktivitet eller anden aktivitet, der kan skade rettighederne til VIRBAC, dets datterselskaber, dets forhandlere, dets partnere, dets investorer, dets kunder eller enhver anden bruger;
 • overføre eller overdrage på nogen som helst måde information eller software, der stammer fra WEBSTEDET.  

VIRBAC kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af at BRUGEREN misbruger WEBSTEDET. BRUGEREN hæfter selv for skader, der måtte være resultatet af forkert brug af WEBSTEDET.

VIRBAC vil gøre en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og ajourførte oplysninger på WEBSTEDET. 

I betragtning af den hurtige udvikling af VIRBAC-aktiviteter og produkter giver VIRBAC dog ingen garantier eller repræsentationer for nøjagtigheden. BRUGEREN er enig i, at al adgang og brug af WEBSTEDET og indholdet heraf er på egen risiko. 

Mere generelt er de dokumenter, oplysninger, data eller elementer, der præsenteres på WEBSTEDET, rent vejledende, uden nogen garanti af nogen art.  

Især hvis VIRBAC skulle give information eller råd om ernæring, dyresundhed eller brugen af VIRBAC-produkter, er det kun vejledende. For ethvert spørgsmål, yderligere information eller rådgivning vedrørende produkter, opfordres BRUGEREN til at kontakte sin dyrlæge eller VIRBAC direkte.

VIRBAC forbeholder sig muligheden for at ændre og/eller slette indholdet på WEBSTEDET til enhver tid og uden forudgående varsel til brugerne.

 1. BRUGERENS andre forpligtelser / ansvar

BRUGEREN forpligter sig til at betale erstatning til VIRBAC i tilfælde af klager, juridiske tiltag, retssager eller en domfældelse mod sidstnævnte som følge af BRUGERENS manglende overholdelse af brugervilkårene eller misbrug af WEBSTEDET.

BRUGEREN forpligter sig til at overholde brugervilkårene under hele varigheden af brugen af WEBSTEDET og, hvor det er relevant, ud over dette tidspunkt. 

BRUGEREN skal under sit eget ansvar give de krævede oplysninger som en del af WEBSTEDET og som er påkrævet for få adgang til/bruge visse dele af WEBSTEDET.

Generelt er BRUGEREN selv ansvarlig for kvaliteten, lovligheden, relevansen og opdateringen af de data, erklæringer og indhold på WEBSTEDET, som BRUGEREN overfører og anvender efter rammerne af brugen af WEBSTEDET. 

 1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

WEBSTEDET samt hvert af dens indhold, især computerprogrammer og indhold, inklusive data, tekst, billeder, lyde, grafik, filer, tilhører eksklusivt VIRBAC eller den tredjepart, der har bevilliget den intellektuelle ejendomsret. Enhver total eller delvis repræsentation og/eller gengivelse af WEBSTEDET eller noget af indholdet uden udtrykkelig tilladelse fra VIRBAC er forbudt og kan udgøre en overtrædelse af bl.a. ophavsretsloven mv

Databaserne er beskyttet ved lov. Enhver kvalitativt eller kvantitativt væsentlig ekstraktion eller genbrug af indholdet af disse databaser ville kunne sanktioneres.

Mærkerne, der vises på WEBSTEDET, er varemærker, der er registreret af VIRBAC eller en tredjepart. Enhver gengivelse, efterligning eller brug, helt eller delvist, af disse varemærker uden udtrykkelig tilladelse er strengt forbudt. Derudover tilhører de andre karakteristiske tegn, især firmanavne, handelsnavne, skilte, domænenavne samt copyright-beskyttede arbejdsmaterialer, der er gengivet på webstedet, VIRBAC eller en tredjepart og enhver brug eller gengivelse kræver VIRBACs udtrykkelige tilladelse. I et sådant tilfælde kan BRUGEREN påtage sig sit ansvar, og VIRBAC forbeholder sig retten til at indlede retssager for at bevare sine rettigheder.

 1. Hypertext-links / data fra tredjepartsservere eller kilder

WEBSTEDET kan omfatte links til internetsider eller andre internetkilder/netværk samt data/information fra tredjepartsservere.

VIRBAC har ikke verificeret sådanne tredjepartsservere, internetsider og eksterne kilder/netværk, og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for sådanne tredjepartsservere, internetsider, eksterne kilder eller netværk, der stilles til rådighed, og VIRBAC kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indholdet, reklamer, produkter, tjenester eller anden information eller data, der er tilgængelige på eller fra sådanne tredjepartsservere, eksterne kilder eller internetsider.

Derudover kan VIRBAC ikke holdes ansvarlig for skader eller påviste eller hævdede tab som følge af eller i forbindelse med brug eller det faktum at have betroet indhold/data/resultater, der er tilgængelige på sådanne tredjeparts servere, eksterne kilder eller internetsider.

Enhver oprettelse af links til WESTEDET og generelt enhver anvendelse af et element, der udgør en del af nævnte WEBSTED, kræver forudgående, udtrykkelig tilladelse fra VIRBAC, der kan tilbagekaldes når som helst efter eget skøn. VIRBAC forbeholder sig retten til (i) at kræve fjernelse af ethvert link til WEBSTEDET, som ikke er blevet eller ikke længere er autoriseret, og (ii) til at kræve erstatning for den skade, der er lidt som et resultat.

 1. Ændringer

VIRBAC forbeholder sig retten til at ændre, supplere og/eller slette og mere generelt til at opdatere hele eller dele af disse brugervilkår til enhver tid. VIRBAC informerer BRUGEREN om en sådan ændring på WEBSTEDETS hjemmeside mindst 14 dage før sådanne relevante ændringer træder i kraft.

Hvis BRUGEREN fortsætter med at bruge WEBSTEDET, efter at sådanne relevante ændringer er trådt i kraft, accepterer BRUGEREN derfor uigenkaldeligt de opdaterede brugervilkår  

Under alle omstændigheder opfordres BRUGEREN til at konsultere brugervilkår regelmæssigt.

 1. Jurisdiktion og gældende lovgivning

I tilfælde af uenigheder om brugen af WEBSTEDET og brugervilkårene informeres BRUGEREN om sin ret til at anvende en konventionel mæglingsprocedure eller enhver anden alternativ konfliktløsning. BRUGEREN kan ansøge til virbac@virbac.dk

VIRBAC informerer også BRUGEREN om eksistensen af en online tvistbilæggelsesplatform, som BRUGEREN kan anvende: http//ec.europa.eu/forbrugere/odr;

Enhver tvist, der vedrører brugen af WEBSTEDET, er underlagt dansk ret og under de danske domstoles kompetence. 

Juridisk Meddelelse

Dette websted er ejet af og udgives af:

VIRBAC DANMARK A/S
CVR-nummer DK16313637, 
Hovedkontoret er placeret på adressen VIRBAC DANMARK, Profilvej 1, DK 6000 Kolding
Tlf.: +45 75 52 12 44

Hosting

BigCommerce / USA

BigCommerce, Inc.
11305 Four Points Drive
Building II, Third Floor
Austin, TX 78726
Phone: : 1-888-248-9325

Læs også: 

Ofte stillede spørgsmål